Integritetspolicy för ICT Health Support AB

Sammanfattning

ICT Health Support AB (nedan kallat ”ICT HS”) är ett bolag med arbete inom medicinsk support. För att kunna tillhandahålla våra tjänster till dig så behandlar vi personuppgifter om dig. Exempel på uppgifter vi behandlar är namn, e-post, kön, telefonnummer, adress.

I denna integritetspolicy beskriver vi hur vi behandlar dina personuppgifter när du:

  • Registrerar dig för nyhetsbrev
  • Intresseanmälan kring arbete hos ICT HS
  • Medicinsk support
  • Patientstödsprogram

Jens Halvarsson är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas i vår verksamhet. Våra kontaktuppgifter finner du i slutet av denna informationstext.

Varifrån vi samlar in uppgifter

Vi samlar in uppgifter om dig från olika källor. Vi samlar in uppgifter från:

Vi samlar in uppgifter som du själv lämnar till oss, via registrering av konto och generell ansökan om arbete. Vi samlar även automatiskt in information om ditt användande av vår hemsida genom så kallade cookies.

Exempel på information som vi samlar in från dig själv är namn, e-post, kön, telefonnummer, adress.

https://www.icthealthsupport.se/info-om-cookies/

Sociala medier

Vi samlar in uppgifter från dina sociala mediekonton när du kommunicerar med oss via dessa plattformar. Exempel på information som vi samlar in från dina sociala medie-konton är namn och kontaktuppgifter om detta delges. 

Syfte med behandling av personuppgifter & vilka kategorier av uppgifter som behandlas

Hälsouppgifter

Vi behandlar dina hälsouppgifter på uppdrag av våra uppdragsgivare inom medicinsk support och/eller patientstödsprogram.
Dessa uppgifter behandlas på den rättsliga grunden att tillgodose service kring medicinsk support.

Inom patientstödsprogram behandlas uppgifterna i enlighet med Patientdatalag (2008:355). 

Kommunikation

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna kommunicera och lämna information till dig gällande nya arbeten eller erbjudande om arbete.

Dessa uppgifter behandlas på den rättsliga grunden att tillgodose era önskemål kring erbjudanden om arbetstillfällen.

I detta syfte behandlar vi:

  • Identitetsuppgifter (t.ex. namn och personnummer)
  • Kontaktuppgifter (t.ex. mailadress, postadress och telefonnummer)

Utveckling av verksamheten

Vi behandlar dina personuppgifter för att ta fram anonymiserad statistik och rapporter för uppföljning och utveckling av vår verksamhet och våra hemsidor.

Dessa uppgifter behandlas på den rättsliga grunden att behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att utveckla vår hemsida.

I detta syfte behandlar vi:

  • Anonymiserade användardata så som webbläsare, operativsystem och övrig mjukvarurelaterad information. 

Överföring av personuppgifter

Överföring till tjänsteleverantörer

Vi kan komma att dela personuppgifter med bolag som tillhandahåller tjänster till oss, t.ex. våra IT-leverantörer. Dessa bolag får endast behandla personuppgifter för vår räkning och på våra instruktioner.

Närmare information om tjänsteleverantörer kan lämnas på begäran. 

Överföring till andra delar av vår koncern

Vi kan komma att föra över personuppgifter till andra delar i vår koncern. Vi kan komma att föra över dina uppgifter till Oriola Sweden AB (556042-6701). Exempel på de uppgifter vi överför är namn, adress, mailadress och telefonnummer.

Överföring till tredje land

Vi behandlar dina personuppgifter endast inom EU/EES.

Lagring av dina personuppgifter 

De personuppgifter vi samlar in om dig lagras endast så länge de är nödvändiga i förhållande till ändamålen för behandlingen som framgår ovan, till exempel för att utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig eller så länge lagstadgade krav kräver det. Nedan följer kriterier för att fastställa bevarande tid:

  1. Så länge vi har en pågående relation med dig (t.ex. vid kommunikation och erbjudanden)
  2. Så länge som det krävs enligt rättsliga förpliktelser (t.ex. Patientdatalag (2008:355))

Uppgifterna kommer att raderas i och med att ni kontaktar oss eller begär avslut av er prenumeration av arbetstillfällen.

Dina rättigheter

Enligt dataskyddslagstiftningen har du ett flertal rättigheter i förhållande till behandlingen av dina personuppgifter. Vänligen kontakta oss (se adress nedan) om du vill utöva eller har frågor om någon av rättigheterna som kort beskrivs här.

Tillgång (registerutdrag)

 

Du har rätt att begära att få veta om vi behandlar personuppgifter som rör dig och att begära tillgång till personuppgifterna.

 

Rättelse Om dina personuppgifter är felaktiga eller ofullständiga har du rätt att begära rättelse av uppgifterna.

 

Återkallande av samtycke Du har rätt att återkalla samtycken som du lämnat när som helst. Vid ett återkallat samtycke måste vi upphöra med behandlingen av de av dina personuppgifter som vi behandlar baserat på samtycke. Du kan återkalla ditt samtycke genom att besöka mina sidor eller genom att kontakta oss på våra kontaktuppgifter nedan.

 

Radering

 

Du har, under vissa omständigheter, rätt att begära att dina personuppgifter raderas, t.ex. om uppgifterna inte längre är nödvändiga.

 

Begränsning av behandling Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Detta medför en risk för att vi inte kan leverera våra tjänster till dig under den tid behandlingen begränsats.

 

Dataportabilitet Du har, under vissa omständigheter, rätt att få tillgång till dina personuppgifter i ett allmänt använt, maskinläsbart format (dataportabilitet). Denna rätt gäller dock bara uppgifter du har tillhandahållit och om de behandlas för att fullgöra ett avtal med dig eller med stöd av samtycke.

 

Invändning mot behandling

 

Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandling som stödjer sig på våra berättigade intressen. Om vi har tvingande berättigade skäl som väger över ditt intresse av personlig integritet kan det dock vara tillåtet för oss att fortsätta behandlingen.

 

Invändning mot behandling för direktmarknadsföringsändamål

 

Du har rätt att när som helst invända mot vår behandling av dina personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål. Om du invänder mot direktmarknadsföring kommer vi inte skicka några erbjudanden till dig.

 

Ändringar i våra rutiner för personuppgiftsbehandling

Vi kan komma att ändra våra rutiner för personuppgiftsbehandling utifrån förändringar antingen i vår verksamhet eller i tillämplig lagstiftning. I samband med större ändringar i rutinerna som påverkar dig kommer vi informera dig om detta som senast 30 dagar innan de nya rutinerna börjar gälla.

Kontaktuppgifter

Våra kontaktuppgifter

ICT Health Support AB

Organisationsnummer: 556555-4010

Adress: Bokhandlargränd 4

Telefon: 0651-699690

E-post: info@icthealthsupport.se

 

Kontaktuppgifter till vår personuppgiftsansvarig

Telefon: +4670 290 00 99

E-post: jens.halvarsson@icthealthsupport.se

Kontaktuppgifter till vårt dataskyddsombud

Telefon: +4670 198 13 22

E-post: GDPR-DPO@oriola.com

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna klagomål hos tillsynsmyndigheten (Datainspektionen).

 

 

 

SwedishEnglish